http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html
农产品信息
本价格信息仅供参考,不具有法律效力
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
土豆 ¥1.6 ¥2.8 元/千克(KG) 2021-04-27
莲藕 ¥4 ¥9 元/千克(KG) 2021-04-27
西洋芹 ¥3.6 ¥4 元/千克(KG) 2021-04-27
芹菜 ¥2 ¥3.6 元/千克(KG) 2021-04-27
马家沟芹菜 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2021-04-27
螺丝椒 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2021-04-27
辣妹子 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2021-04-27
土豆 ¥1.6 ¥2.8 元/千克(KG) 2021-04-27
美人红 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2021-04-27
莲藕 ¥4 ¥9 元/千克(KG) 2021-04-27
线椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2021-04-27
西洋芹 ¥3.6 ¥4 元/千克(KG) 2021-04-27
红椒 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2021-04-27
芹菜 ¥2 ¥3.6 元/千克(KG) 2021-04-27
青椒 ¥5.2 ¥6 元/千克(KG) 2021-04-27
马家沟芹菜 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2021-04-27
红泡椒 ¥5 ¥10 元/千克(KG) 2021-04-27
螺丝椒 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2021-04-27
青泡椒 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2021-04-27
辣妹子 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2021-04-27
红尖椒 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2021-04-27
绿尖椒 ¥2.4 ¥4.4 元/千克(KG) 2021-04-27
美人红 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2021-04-27
朝天椒 ¥16 ¥20 元/千克(KG) 2021-04-27
线椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2021-04-27
甜豆 ¥7 ¥12 元/千克(KG) 2021-04-27
红椒 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2021-04-27
荷兰豆 ¥7 ¥14 元/千克(KG) 2021-04-27
青椒 ¥5.2 ¥6 元/千克(KG) 2021-04-27
光皮黄瓜 ¥1.4 ¥3 元/千克(KG) 2021-04-27
红泡椒 ¥5 ¥10 元/千克(KG) 2021-04-27
菜瓜(刺瓜) ¥2.4 ¥4 元/千克(KG) 2021-04-27
青泡椒 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2021-04-27
圣女果 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2021-04-27
红尖椒 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2021-04-27
西红柿(红) ¥2 ¥5 元/千克(KG) 2021-04-27
绿尖椒 ¥2.4 ¥4.4 元/千克(KG) 2021-04-27
西红柿(粉) ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2021-04-27
朝天椒 ¥16 ¥20 元/千克(KG) 2021-04-27
去皮莴笋 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2021-04-27
甜豆 ¥7 ¥12 元/千克(KG) 2021-04-27
莴笋 ¥1.4 ¥3 元/千克(KG) 2021-04-27
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
杨梅(昆明 ¥30 ¥50 元 / 斤 2021-04-09
枇杷(福建 ¥4 ¥6 元 / 斤 2021-04-09
草莓(浙江 ¥6 ¥12 元 / 斤 2021-04-09
蓝莓(青岛 ¥20 ¥25 元 / 斤 2021-04-09
雪莲果 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2021-04-09
菠萝 ¥1.2 ¥1.5 元 / 斤 2021-04-09
柠檬 ¥2 ¥3 元 / 斤 2021-04-09
嘉宝果 ¥25 ¥35 元 / 斤 2021-04-09