http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html http://www.hctgi.com/wooij/4657817.html
农产品信息
本价格信息仅供参考,不具有法律效力
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
土豆 ¥1.6 ¥2.8 元/千克(KG) 2021-06-01
莲藕 ¥4 ¥9 元/千克(KG) 2021-06-01
西洋芹 ¥5 ¥5.6 元/千克(KG) 2021-06-01
芹菜 ¥2.4 ¥4 元/千克(KG) 2021-06-01
马家沟芹菜 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2021-06-01
螺丝椒 ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2021-06-01
辣妹子 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2021-06-01
美人红 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2021-06-01
线椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2021-06-01
红椒 ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2021-06-01
青椒 ¥5.4 ¥7 元/千克(KG) 2021-06-01
红泡椒 ¥3.4 ¥7 元/千克(KG) 2021-06-01
青泡椒 ¥3 ¥4.4 元/千克(KG) 2021-06-01
红尖椒 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2021-06-01
绿尖椒 ¥2.4 ¥5 元/千克(KG) 2021-06-01
朝天椒 ¥9 ¥14 元/千克(KG) 2021-06-01
甜豆 ¥12 ¥13 元/千克(KG) 2021-06-01
荷兰豆 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2021-06-01
光皮黄瓜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2021-06-01
菜瓜(刺瓜) ¥2.4 ¥5 元/千克(KG) 2021-06-01
圣女果 ¥7 ¥10 元/千克(KG) 2021-06-01
西红柿(红) ¥2 ¥5 元/千克(KG) 2021-06-01
西红柿(粉) ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2021-06-01
去皮莴笋 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2021-06-01
莴笋 ¥2.4 ¥4.4 元/千克(KG) 2021-06-01
紫薯 ¥12 ¥13 元/千克(KG) 2021-06-01
蜜薯 ¥4.4 ¥4.8 元/千克(KG) 2021-06-01
红薯 ¥2.4 ¥3.4 元/千克(KG) 2021-06-01
四季豆 ¥6 ¥14 元/千克(KG) 2021-06-01
平菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2021-06-01
蘑菇 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2021-06-01
金针菇 ¥5 ¥8 元/千克(KG) 2021-06-01
香菇 ¥7 ¥20 元/千克(KG) 2021-06-01
杏鲍菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2021-06-01
白银豆荚 ¥16 ¥18 元/千克(KG) 2021-06-01